MISIONI

Iniciativa për Zhvillim dhe Integrim Social punon në nxitjen e demokracisë sociale, forcimin dhe ngritjen e kapaciteteve ekonomiko-sociale të rinisë, grupeve të margjinalizuara dhe shtresave ekonomikisht të dobëta.

OBJEKTIVAT


  • Pjesëmarrja e rinisë në vendimmarrje;
  • Edukimi i të rinjve;
  • Mbrojtja e mjedisit;
  • Përmirësimi i cilësisë së jetës;
  • Rritja e kualitetit të arsimit dhe shëndetësisë;
THEMELIMI

ISDI është themeluar në Prishtinë më 09 shtator 2010 në kuadër të ligjit për asocim dhe është regjistruar në Departamentin për Ndërlidhje dhe Monitorim të OJQ-vë në kuadër të Ministrisë së Administratës Publike. Themeluesit e OJQ-së janë:

  • Teuta Rexhepi
  • Besime Brestovci
  • Gjelbrim Berisha 
 
Make a Free Website with Yola.